Rezervace přezutí Europneu Teplice s.r.o. - www.PneuPrestanov.cz

KOMPLETNĚ SE O VÁS POSTARÁME - PORADENSTVÍ ZDARMA, NÁKUP, MONTÁŽ. 

Obchodní podmínky

1. Objednávka – uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě závazného potvrzení objednávky. Za závazné se považuje objednávka učiněná prostřednictvím webu, telefonu, faxu, nebo emailem. Při objednávce prostřednictví webu, nebo e-mailu prodávající potvrdí kupujícímu objednávku a předpokládaný termín dodání. Není-li možné objednané zboží dodat v termínu, pokusí se prodávající, se souhlasem kupujícího, zajistit náhradu za původní zboží.
Storno objednávky ze strany kupujícího: kupující má právo stornovat objednávku, pokud prodávající není schopen objednané zboží dodat nejpozději do 7 pracovních dnů od předpokládaného termínu dodání. V souladu se zákonem č.367/2000 má zákazník právo do 14 dnů nepoužité zboží včetně daňového dokladu vrátit prodávajícímu na vlastní náklady. Toto právo se vtahuje pouze na fyzické osoby, nikoli na firmy (včetně OSVČ), které zboží používají k obchodní nebo podnikatelské činnosti.
Storno objednávky ze strany prodávajícího: zboží se již nevyrábí, nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o náhradě za původní zboží. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo odeslána na uvedenou adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).

2. Dodávka zboží

Dodavatel-prodávající je povinen předat odběrateli zboží řádně a včas. Místo dodání je předem dohodnuté na základě potvrzené objednávky. Obvyklá doba dodání je 1-2 pracovní dny od potvrzení objednávky. U zboží na objednávku se tato doba může prodloužit. Dojde-li k takové situaci, dodavatel informuje příjemce o termínu dodání. Předáním zboží dopravci splnil dodavatel povinnost zboží dodat.

3. Ceny

Ceny jsou stanoveny podle aktuálního ceníku dodavatele (dále jen kupní cena). Není-li dohodnuto jinak, cenu dopravy hradí odběratel.

4. Platební podmínky                                                                                                                                                                      

Odběratel je povinen zaplatit dodavateli kupní cenu řádně a včas. Není-li stanoveno jinak, je povinen odběratel zaplatit kupní cenu dobírkou, při dodání zboží. Při každé dodávce zboží vystaví dodavatel fakturu, nebo daňový doklad, který zašle odběratelovi emailem  nebo se zbožím. U objednávek netradičního zboží může prodávající požadovat zálohu, která bude odečtena z kupní ceny. Pro případ prodlení faktury je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli úroky z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení. Zboží zůstává vlastnictvím dodavatele do doby úplného uhrazení dodávaného zboží. Bezhotovostní platby jsou považovány za splněné teprve připsáním částky na účet dodavatele.

5. Odpovědnost za vady, reklamace

Odběratel je povinen prohlédnout zboží při převzetí od dopravce. Pokud je zjištěno poškození, například dopravou, je v zájmu odběratele zaznamenat případné poškození v přítomnosti dopravce. Odpovědnost za škody při přepravě nese dopravce. Veškeré zboží je pojištěno. Podepsáním převzetí zboží odběratel stvrzuje převzetí objednaného zboží v nepoškozeném stavu. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy nelze brát zřetel a mohou být zamítnuty. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku způsobené používáním. Opotřebování zboží nelze považovat za vadu. Záruční doba je stanovená nabídkou, nejméně však 24 měsíců. Vady, které nemohly být zjištěny při přejímce zboží a na které se vztahuje záruka na jakost zboží, je odběratel povinen reklamovat u dodavatele písemnou reklamací na reklamačním protokolu, který je k dispozici na internetových stránkách prodávajícího. V rámci reklamace vad zboží je odběratel oprávněn: požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za vadné zboží, nebo dodáním chybějícího zboží, požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné, nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. V případě vážných vad na zboží náleží odběrateli přiměřená sleva. Za vady vzniklé nesprávným užíváním prodávající neodpovídá. Za vady vzniklé při výrobě odpovídá výrobce.

6. Okolnosti vylučující odpovědnost

Dojde-li k událostem, které nelze v době uzavírání kupní smlouvy předvídat a které způsobí dodavateli překážku v plnění jeho smluvních povinností, je dodavatel oprávněn posunout lhůtu plnění o dobu, po kterou tato překážka trvala.

7. Ochrana osobních dat

Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní data. Tato data chráníme před zneužitím a nebudou nikdy poskytnuta žádnému třetímu subjektu, vyjma subjektů podílející se na realizaci objednávky.

Ochrana osobních údajů zákazníka odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GPDR).

7.1 Zásady ochrany osobních údajů 
7.1.1 Společnost EUROPNEU Teplice, s.r.o., IČ: 25418220, se sídlem Na Křivině 1371/1, 140 00 Praha 4 uchovává následující osobní údaje zákazníků, kteří je poskytují uskutečněním objednávky na e-shopu či nákupem v provozovně na adrese Přestanov 95, 403 17 Chabařovice, popř. uzavřením zakázky, podáním reklamace, řešením právnických sporů:

- Jméno, příjmení, firmu, IČ, DIČ, poštovní (fakturační) adresu; e-mailovou adresu; telefonní číslo; číslo bankovního účtu, objednané zboží (službu) a jeho cenu.

V souladu s platnými zákony České republiky, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy.

7.1.2 Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, což je společnost EUROPNEU Teplice, s.r.o., Na Křivině 1371/1, 140 00 Praha 4, a dále správce pokytuje osobní údaje zákazníků těmto následujícícm subjektům:

- Účetní a daňová kancelář Ing. Míťa Sochor, Husovo nám. 35, 403 17 Chabařovice

- Poskytovatel účetního a evidenčního software Pneuservis SQL (Ing. Ladislav Peš)

- Právní kanceláři, která bude vybrána k řešení právních sporů, vymáhání pohledávek atd.

Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí, mezinárodní organizaci nebo jiným osobám.

7.1.3 Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být klientům zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu - odhlásit.

7.1.4 Prosíme, vezměte, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

Požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů, dále požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz (právo být zapomentut) těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě a bude proveden jen v případě, že zájmy společných správců nepřevažují nad vaší ochranou soukromí, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.

8) Závěrečná ustanovení

Dodavatel se za všech okolností snaží všechny spory vyřešit cestou smíru. Smluvní vztahy z této smlouvy se řídí dobrými mravy a českým právem, zejména ustanovením §409 a násl. Obchodního zákoníku č. 513/1991 sb., v platném znění.

 

OSOBNÍ ODBĚR:

EuroPneu Teplice Europneu Teplice s.r.o.
Přestanov 13
Chabařovice
403 17

Tel.: +420 608 025 110
E-mail: kluger@europneutp.cz

WEBDESIGN by GRASR.cz, CMS by Pro-idea © 2014 / All rights to Europneu Teplice s.r.o. © 2014